Strefa Płatności

Konsultacja 60 min

Konsultacja z radcą prawnym Agatą Bzdyń

zasady współpracy

W swojej działalności stosuję powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Kodeks Etyki Radcy Prawnego, opracowany w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług prawnych i budowania zaufania pomiędzy Klientką/Klientem i kancelarią.

Rozmawiam z moimi Klientkami/Klientami o ich oczekiwaniach i problemach. Moje opinie nie polegają wyłącznie na cytowaniu przepisów i teoretycznych rozważaniach, lecz analizie sytuacji i stanu prawnego oraz proponowaniu najkorzystniejszych dla Klientek/Klientów rozwiązań.

Dostęp do Panelu Klienta

Każdemu Klientowi udostępniamy możliwość dostępu do jego spraw prowadzonych przez kancelarię za pomocą indywidualnego konta w systemie amberlo.io

W ramach konta amberlo.io będą mieli Państwo dostęp do widoku wykonanych czynności i zadań w Waszych sprawach, jak też zestawień czasowych oraz wystawionych dla Was faktur. Docelowo również przez Portal Klienta w amberlo.io będą mieli Państwo również dostęp do wszystkich swoich dokumentów związanych z prowadzonymi dla Was przez kancelarię sprawami.

Wynagrodzenie za usługi

Oferuję sposób rozliczeń dostosowany do potrzeb Klientek/Klientów. Każdorazowo wynagrodzenie i sposób rozliczenia ustalane są z nimi indywidualnie.

Zazwyczaj moje wynagrodzenie ustalane jest jako:

 • stawka godzinowa;
 • ryczałt za wykonanie usługi;
 • ryczałt z limitem godzin;

Wysokość honorarium jest zawsze ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez Klientki i Klientów, znaczenia sprawy dla Klientek i Klientów, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych Klientów oraz rodzaju więzi z Klientami.

Stawka godzinowa

Jakie czynności wykonywane przez prawniczkę/prawnika są rozliczane w ramach stawki godzinowej?

Otóż w ramach stawki godzinowej wynagradzane są takie czynności jak:

 • czytanie i analiza dokumentów sprawy, a w przypadku, gdy Klient dostarczy dokumenty, które są nieopisane, niepoukładane chronologicznie, również czas spędzony na porządkowaniu dokumentów;
 • spotkania osobiste/online z Klientem, rozmowy telefoniczne z klientem, w celu wyjaśnienia/uszczegółowienia działań sprawie, informowanie o postępach w sprawie, przygotowanie klienta do rozprawy itp.;
 • sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych, a także wprowadzanie do nich zmian i korekt;
 • przygotowanie pism przedprocesowych i procesowych do wysyłki oraz ich wysyłka (pocztą zwykłą);
 • zapoznanie z aktami spraw sądowych w czytelni sądu lub zeskanowanych i dostarczonych przez Klienta.

Zaletą rozliczania się wg. stawki godzinowej jest transparentność tego, za jakie konkretnie wykonane czynności w sprawie Klient płaci.

Dodatkowo, w przypadku długotrwałych sporów sądowych, stawka godzinowa ma tę przewagę nad stawką ryczałtową, że płacona jest wg. zestawienia wykonanych czynności w danym miesiącu. Zatem Klienci nie są zmuszeni wyłożyć, niejednokrotnie bardzo wysoką kwotę ryczałtu z góry za całość postępowania.

Tym samym bariera dostępności skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych, które Klienci mogą przeznaczyć na ten cel, zmniejsza się lub nawet całkowicie znika.

Ryczałt

W ramach stawki ustalonej jako ryczałt Klient opłaca z góry całość wynagrodzenia należnego za zlecone do wykonania usługi prawne. Stawka ustalona w ten sposób obejmuje wszystkie czynności, które należy wykonać, aby należycie poprowadzić sprawę zleconą przez Klienta. Wynagrodzenie ryczałtowe uiszczane jest tylko raz, a nie w cyklach miesięcznych, jak w przypadku wynagrodzenia wg. stawek godzinowych.

W przypadku rozwiązania umowy i wcześniejszego zakończenia świadczenia usług przez kancelarię, Klientowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części uiszczonego wynagrodzenia ryczałtowego.

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN:

Ten sposób rozliczenia stosowany jest w sytuacji świadczenia usług prawnych dla stałych Klientów, będących przedsiębiorcami. Łączy on w sobie zalety obu sposobów rozliczania omówionych wyżej.

W przypadku zastosowania tej stawki dla Klientów posiadających umowę z kancelarią na stałą obsługę prawną Klient miesięcznie płaci określoną kwotę ryczałtu za określoną liczbę godzin, która może być w danym miesiącu poświęcona na wykonywanie usług prawnych na jego rzecz. Po przekroczeniu wskazanego w umowie limitu godzin, o ile sytuacja tego wymaga i konieczne jest dalsze wykonywane pracy na rzecz tego Klienta, rozliczanie odbywa się na podstawie zestawienia czynności wg. określonej w umówię stawki godzinowej.

Na przykład, w treści umowy na stałą obsługę prawną umawiamy się, że Klient potrzebuje 10 godzin świadczenia usług prawnych w każdym miesiącu i określamy, że jedna godzina pracy kosztuje wtedy 350 zł plus 23% VAT (430,50 zł brutto), natomiast w po przekroczeniu limitu 10 godzin pracy w miesiącu każda kolejna godzina spędzona na pracy dla tego Klienta będzie kosztowała 400 zł plus 23% VAT. Co miesiąc Klient będzie zobowiązany do zapłaty 3500 zł + 23% VAT (4305,00 zł brutto) tytułem ryczałtu z limitem 10 godzin pracy na jego rzecz oraz ewentualnie takiej dodatkowej kwoty, która będzie wynikała z zestawienia prac wykonanych po przekroczeniu ustalonego limitu godzin.

sposób kontaktu

Wszystkie spotkania osobiste, spotkania online oraz rozmowy telefoniczne w sprawach innych niż sprawy niecierpiące zwłoki umawiamy poprzez system rezerwacji.

Kancelaria jest otwarta standardowo od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 do 17:00, a w piątki od 10:00 do 13:30.

Czas pracy kancelarii jednak może się zmieniać w zależności od ilości zleconych usług prawnych i natężenia pracy.

Weekendy, święta państwowe i inne dni wolne od pracy związane ze świętami religijnymi są w kancelarii dniami wolnymi od pracy. Możliwość świadczenia usług prawnych w tym czasie zależy od indywidualnych ustaleń z Klientami.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki Klientki/Klienci mogą również kontaktować się w formie telefonicznej, dzwoniąc na nr telefonu +48 733310781.

Sprawami niecierpiącymi zwłoki są:

 • zatrzymania przez Policję/ABW/CBA/CBŚ,
 • skierowania wniosku o ukaranie do sądu 24h w trybie przyspieszonym,
 • sprawy związane z wykonaniem decyzji o powrocie do kraju pochodzenia,
 • sprawy, w przypadku których zagrożone jest zdrowie i życie osób.

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Bzdyń
Radca Prawny Tr-903
Marszałkowska Center – Spaces
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

Każda sprawa, nawet ta najprostsza, jest potencjalnie sprawą o ochronę praw człowieka.

© 2023 Radca Prawny Agata Bzdyń